Inhoud

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WSV “ONRUST” INGEVOLGE ART 17 VAN DE STATUTEN.. 3

Art.1         Leden, ereleden en begunstigers. 3

Art.2         Toelating als lid van de vereniging: 3

Art.3         Einde van het lidmaatschap door opzegging c.q. royement door de vereniging. 4

Art.4         Rechten van leden. 4

Art.5         Plichten van leden, ereleden en begunstigers. 5

Art.6         Contributiebetaling en verzuim. 5

Art.7         Bestuursvergaderingen. 5

Art.9         Bestuurscommissies. 6

Art.10       Klachten en geschillen. 6

Art.11       Aansprakelijkheid. 6

Havenreglement van de Watersportvereniging, “Onrust” strekkende tot uitvoering van Art. 17 van de Statuten   6

Art.1         Jachthavenexploitatie. 6

Art.2         Havencommissie. 7

Art.3         Ligplaatscommissie. 7

Art.4         Bouw en inrichting. 7

Art.5         Recht op ligplaats. 7

Art.6         Vaste ligplaats. 8

Art.7         Tijdelijke ligplaats – passantensteiger. 8

Art.8         Liggeld – kosten. 8

Art.9         Werkvlot. 9

Art.10       Afval – milieudepot. 9

Art.11       Verzekering – brandbestrijding. 9

Art.12       Gedragscode. 10

Art.13       Corvee. 10

Art.14       Tijdelijk verlaten van de vaste ligplaats. 10

Art.15       Verbodsbepalingen. 10

Art.16       Overtreding van de bepalingen van dit reglement. 11

Art.17       Aanvaarding – klachten. 11

Art.18       Bevoegdheden van het bestuur. 12

Art.19       Wijzigingen in het havenreglement. 12

Clubgebouwreglement van de Watersportvereniging “Onrust” strekkende tot uitvoering van Art. 17 van de Statuten   12

Art.1         Clubgebouwexploitatie. 12

Art.2         Clubgebouw-exploitatiecommissie. 12

Art.3         Technische Onderhoud Commissie. 12

Art.4         Openingstijden en betreding van de kantine. 13

Art.5         Horeca activiteiten – barbeheer. 13

Art.6         Barmedewerkers. 13

Art.7         Sanitaire voorzieningen. 14

Art.8         Openingstijden en gebruik van de werkplaats. 14

Art.9         Gedragscode. 14

Art.10       Overtreding van de bepalingen van dit reglement. 14

Art.11       Overige bevoegdheden van CEC en TOC. 14

Art.12       Beroep en/of klachten. 15

Art.13       Wijzigingen in het clubgebouwreglement. 15

Bijlage: Reglement taken en bevoegdheden barbeheerder. 15

Reglement zangkoor “WSV Onrust”, ingevolge Art 17 lid c van de Statuten. 16

 


 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WSV “ONRUST” INGEVOLGE ART 17 VAN DE STATUTEN

Art.1    Leden, ereleden en begunstigers.

De vereniging kent leden, ereleden en begunstigers:

A.      ereleden zijn zij, die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdienste voor de vereniging ofwel wegens het feit dat zij zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Het voorstel hiertoe moet bij schriftelijke stemming in een algemene ledenvergadering met ten minste negen/tiende (9/10) der uitgebrachte geldige stemmen worden goedgekeurd;

B.      begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met tenminste een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bedrag;

C.      het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden, ereleden en begunstigers zijn vermeld met hun datum van intrede, respectievelijk van de aanvang van hun begunstiging; 

 

Art.2    Toelating als lid van de vereniging:

A.      om lid te worden van de vereniging dient men zich schriftelijk op te geven bij de secretaris van het bestuur onder opgave van naam, voornamen, geboortedatum en adres. Op verzoek van de secretaris dient een geldig legitimatiebewijs te worden overlegd. Indien men op de wachtlijst staat, dient men de aanvraag voor een ligplaats jaarlijks te verlengen in december;

B.      zo er geen sprake is van een ledenstop, bevestigt de secretaris deze opgave terstond schriftelijk. De statuten en het huishoudelijk reglement staan op de website;

C.      de ligplaatscommissaris plaatst de zich opgevende personen op een lijst, welke duidelijk op het mededelingenbord van de vereniging wordt opgehangen;

D.      binnen 4 weken na publicatie hebben leden het recht schriftelijk en gemotiveerd bezwaren in te brengen tegen verwerving van het lidmaatschap door de vermelde personen, aan de secretaris van het bestuur;

E.       indien het bezwaar tegen het lidmaatschap niet gegrond is, besluit het bestuur in zijn eerstvolgende vergadering tot het verlenen van het lidmaatschap;

F.       de als lid van de vereniging toegelaten persoon ontvangt hiervan vanwege het bestuur een bevestiging. Voor men een officieel lidmaatschap aangaat, wordt men één jaar aspirant lid, indien men naar de statuten en reglementen handelt, er geen klachten zijn, wordt men na één jaar officieel lid;

G.      voor de echtgenote/levenspartner en kinderen van een overleden lid geldt geen ledenstop of ballotage, een eenvoudige opgave wordt gevolgd door toelating door het bestuur;

H.      een opgave tot begunstiger vereist uitsluitend een schriftelijk verzoek aan de secretaris van het bestuur. Aanvaarding hiervan kan slechts op zeer gewichtige gronden worden geweigerd.


 

Art.3    Einde van het lidmaatschap door opzegging c.q. royement door de vereniging.

A.       Beëindiging van het lidmaatschap door royement vanwege de vereniging. dit kan geschieden wanneer een lid niet (meer) aan de vereisten van het lidmaatschap voldoet, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

B.       Opzegging door het bestuur namens de vereniging kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een termijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging wordt betrokkene terstond per aangetekende brief, onder opgave van redenen in kennis gesteld. De betrokkene, kan binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving, in beroep gaan op de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

A.      Beëindiging van het lidmaatschap door royement. Dit kan alleen uitgesproken worden wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

B.      Royement van het lidmaatschap geschiedt door de algemene ledenvergadering, door middel van een schriftelijke stemming, met tenminste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen. Betrokkene heeft toegang tot deze vergadering en wordt van een voorgenomen besluit tot royement tijdig per aangetekende brief in kennis gesteld. Vanaf de dag van ontvangst van deze brief is het lid geschorst.

C.      Opzegging van, respectievelijk royement van het lidmaatschap kunnen worden gestuit door te voldoen zijn verplichtingen respectievelijk door het terstond staken van de handelingen welke aanleiding tot het royement waren en onder aanbieding van excuses aan het bestuur.

 

Art.4    Rechten van leden.

A.      Leden en ereleden van de vereniging hebben alleen de rechten welke hun krachtens de statuten en reglementen zijn toegekend.

B.      Recht op toegang tot de etablissementen van de vereniging, introductie, het voeren van de verenigingswimpel, het bijwonen van ledenvergaderingen en andere evenementen van de vereniging hebben alle leden, ereleden en begunstigers.

C.      Het actieve en passieve kiesrecht en de bevoegdheid tot het uitbrengen van een stem in de ledenvergadering hebben alleen de leden.

D.      Eveneens hebben alleen leden het recht op een ligplaats voor hun vaartuig e.e.a. voor zover daartoe een plaats beschikbaar is en dan uitsluitend volgens de regels van het havenreglement.

E.       Bij beëindiging van het lidmaatschap vervallen alle rechten als voorzien in dit artikel definitief. Gedurende de periode van schorsing als voorzien in het vorige artikel is een lid ontheven van al zijn rechten.

Art.5    Plichten van leden, ereleden en begunstigers.

A.      Benevens de verplichting tot betaling van een contributie en entreegeld zoals in de statuten en reglement voorzien, hebben alle leden de verplichting de voorschriften van de statuten en de – ingevolge Art. 17 van de statuten vastgestelde – reglementen stipt na te volgen.

B.      Leden ereleden en begunstigers zijn verplicht, ingeval van verhuizing hun nieuwe adres terstond aan het bestuur kenbaar te maken. In geval van langdurig verblijf in het buitenland, dienen leden tevoren met het bestuur te regelen, op welke wijze de contributiebetaling tijdens hun afwezigheid zal geschieden.

C.      In het kader van de zelfwerkzaamheid door alle leden met een vaste ligplaats, zij zijn ingevolge art. 13 corvee verplicht, tenminste twee dagdelen per jaar de havencommissaris behulpzaam te zijn, bij het onderhoud van de haven etc. met uitzondering van de commissieleden benoemd door het bestuur.

D.      Van deze aanwijzing zijn uitgezonderd de leden van het bestuur alsmede die leden, die tevoren aan het bestuur hebben kenbaar gemaakt, langdurig in het buitenland te zullen zijn alsmede geschorste leden.

E.       Behoudens in bijzondere gevallen, door het bestuur te bepalen, staat tegenover het verplicht of vrijwillig vervullen van plichten jegens de vereniging geen geldelijke vergoeding.

 

Art.6    Contributiebetaling en verzuim.

Half januari wordt voor het lopende verenigingsjaar aan alle leden en begunstigers door de penningmeester een contributienota en indien van toepassing liggeld en elektriciteit gezonden. De nota dient voor 1 april voldaan te zijn. Wanneer u in gebreke blijft, ontvangt u half april een betalingsherinnering met in achtneming van interest ad 10%. Deze  betalingsherinnering moet voor 1 mei voldaan zijn.

 

Art.7    Bestuursvergaderingen.

A.      De voorzitter is bevoegd tot het bijeenroepen van het bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste 1 week. Hij is daartoe verplicht indien tenminste 3 bestuursleden hem daartoe verzoeken. Besluiten kunnen in deze vergadering worden genomen met eenvoudige meerderheid, bij aanwezigheid van tenminste de helft van het aantal op dat ogenblik functioneel aanwezige bestuursleden. 

B.      Besluiten genomen door het dagelijks bestuur, welke de belangen van de vereniging raken, dienen in de eerst volgende bestuursvergadering te worden bekrachtigd.

 

Art.8      Bestuursmandaat bij aankoop van roerende goederen.
Het bedrag, genoemd in Art. 8 lid 5 van de Statuten bedraagt € 5000,00 (vijfduizend euro).

 

Art.9    Bestuurscommissies.

A.      Commissies, zoals bedoeld in Art.8 van de statuten, worden door het bestuur benoemd uit de leden en begunstigers op basis van vrijwilligheid. Ter zake van elk door het bestuur nodig geacht terrein. Leden van deze commissies vervullen hun taak naar beste weten en leggen verantwoording af aan het bestuur. Zij worden voor een periode van tenminste 1 en ten hoogste 2 jaar benoemd. Tussentijds kunnen de aldus benoemden zich niet aan hun benoeming onttrekken, tenzij op grond van zeer gewichtige redenen. Indien gewenst zijn zij herbenoembaar voor ten hoogste nog een periode van 2 jaar.

B.      Van elke Commissie, met uitzondering van de financiële, is een bestuurslid voorzitter.

C.      Commissies wier taak is volbracht , dienen terstond door het bestuur te worden opgeheven.

D.      Gedurende de periode van schorsing, genoemd in Art. 3 van dit reglement , is een lid ontheven van zijn functie in een commissie.

Art.10  Klachten en geschillen.

A.      Klachten van leden en geschillen van leden met betrekking tot de belangen van de vereniging worden voorgelegd aan het bestuur. Over geschillen met het bestuur zelf beslist alleen en in hoogste instantie de algemene ledenvergadering.

B.      Leden, die menen met het bestuur een geschil te hebben over de toepassing van de statuten of reglementen, kunnen dit voorleggen aan de algemene ledenvergadering. Zij dienen hun geschade belang te bewijzen. Zolang de vergadering niet over hun geschil heeft geoordeeld, gedragen zij zich naar het oordeel van het bestuur.

Art.11  Aansprakelijkheid.

Voor schade aan personen of zaken van leden, ereleden en/of begunstigers, hoe dan ook ontstaan tijdens hun aanwezigheid op de terreinen van de vereniging en toegebracht door zaken, toebehorende aan de vereniging dan wel door functionarissen van de vereniging in deze, behoudens in gevallen van grove schuld of onachtzaamheid van het bestuur zelve, nimmer aansprakelijk.

Havenreglement van de Watersportvereniging, “Onrust” strekkende tot uitvoering van Art. 17 van de Statuten

Art.1    Jachthavenexploitatie.

A.      De watersportvereniging “Onrust” exploiteert een jachthaven met steigers, meerpalen en aanhorigheden, waaronder een werkvlot en een milieudepot. Dit kan worden gebruikt door passanten tegen een daarvoor aangegeven tarief. Van de ligplaatshouders wordt verwacht dat zij hun afval mee naar huis nemen. Elke ligplaatshouder kan een elektra-aansluiting aanvragen. De ligplaatshouder ontvangt tegen betaling van een borg van € 50,00 een slot met 2 sleutels en een Kwh meter. Bij het opzeggen van de aansluiting en het inleveren van het slot met 2 sleutels wordt de borg minus het elektraverbruik teruggestort.

B.      Op de najaarsvergadering wordt de Kwh prijs voor het komende jaar vastgesteld. De inning van het verbruik is geregeld in art.6 van het huishoudelijk reglement.

Art.2    Havencommissie.

A.       Er is een havencommissie, als zodanig benoemd door het bestuur van de vereniging op grond van art. 8 van de statuten. Deze commissie bestaat uit de havencommissaris, tevens lid van het bestuur van de vereniging, en nog 1 of meer commissieleden. De handhaving van de bijzondere artikelen van dit reglement is opgedragen aan de havencommissaris, artikel 3, 8, 12 en 14 en de ligplaatscommissie, artikel 4, 5, 6, 7, 9, 10,en11.

B.       De havencommissie houdt toezicht op de jachthaven, het onderhoud daarvan en het gebruik daarvan door leden, gasten en bezoekers, dit in de ruimste zin van het woord.  De havencommissie is het hoogste gezag in zaken, het gebruik van de jachthaven betreffende, maar is over zijn handelen en/of nalaten verantwoording schuldig aan het bestuur van de vereniging.

C.       De havencommissie verdeelt zijn taken naar eigen goeddunken met inachtneming van het hieronder nader geregelde.

Art.3    Ligplaatscommissie.

Er is een ligplaatscommissie, als zodanig benoemd door het bestuur van de vereniging op grond van Art.8 van de statuten. Deze commissie bestaat uit de ligplaatscommissaris , tevens lid van het bestuur, en nog 2 commissieleden.

A.       De Ligplaatscommissie deelt de ligplaatsen in en is in de ruimste zin van het woord verantwoordelijk voor de uitvoering van het ligplaatsenbeleid van de vereniging.

B.       De ligplaatscommissie verdeelt zijn taken naar eigen goeddunken met inachtneming van het hieronder nader geregelde.

C.       Indien men op de wachtlijst staat, dient men dit jaarlijks te verlengen voor 1 december. Wanneer men dit verzuimt, wordt men verwijderd van de wachtlijst.

Art.4    Bouw en inrichting.

A.      In de bouw van de jachthaven of de wijze van exploitatie zal geen verandering worden aangebracht dan met toestemming van de algemene ledenvergadering.

B.      Voorstellen daartoe kunnen door de havencommissaris of schriftelijk door ten minste 10 leden van de vereniging aan het bestuur worden gedaan, dat gehouden is deze voorstellen op de eerstvolgende algemene ledenvergadering ter sprake te brengen.

Art.5    Recht op ligplaats.


Huurders van vaste ligplaatsen zijn leden van de watersportvereniging “Onrust”, genoemd in artikel 3 van de statuten. Zij kunnen hun rechten, behoudens bij overlijden, niet aan derden overdragen.

Art.6    Vaste ligplaats.

A.      Tot het verkrijgen van een vaste ligplaats in de haven of op het terrein van de vereniging moet men zich wenden tot de ligplaatscommissaris en zijn commissie, die na akkoordbevinding door het bestuur gerechtigd is een ligplaats aan te wijzen.

B.      De ligplaatsen worden per jaar verhuurd en wel van 1 januari tot en met 31 december.

C.      Indien men voor 1 december bij het secretariaat geen schriftelijke opzegging heeft gedaan, wordt de huur van een ligplaats geacht weer voor een jaar te zijn ingegaan.

D.      Indien de huurder van een ligplaats overgaat tot aanschaf van een ander vaartuig, groter of kleiner, dan moet deze direct contact opnemen met de ligplaatscommissaris teneinde de mogelijkheid van inpassing van dat vaartuig te bekijken.

E.       De ligplaatscommissaris is bevoegd wijzigingen in de aanwijzing van de ligplaatsen aan te brengen.

F.       Op of bij de ligplaats mogen geen bijboten of andere kleine boten worden afgemeerd. 

G.      De eigenaar van een vaartuig, die in de haven een ligplaats heeft, is verplicht te zorgen dat zijn of haar schip in goede staat verkeert en deugdelijk ligt afgemeerd. Tevens is hij verplicht zijn steiger schoon te houden.

Art.7    Tijdelijke ligplaats – passantensteiger.

A.      Een ieder die geen vaste ligplaats heeft, is verplicht zich bij aankomst telefonisch te melden bij de dienstdoende havenmeester. Hij verleent toestemming tot verblijf in de haven en wijst een tijdelijke ligplaats aan.

B.      Leden zonder vaste ligplaats kunnen, voor zover er in de haven ruimte beschikbaar is, hun vaartuig gedurende 3 dagen per jaar,  gratis in de haven afmeren. Na deze 3 dagen zal liggeld worden geheven volgens het geldende tarief.

C.      Over de te nemen maatregelen voor vaartuigen die langer dan een maand in de haven verblijven beslist het bestuur op voordracht van de ligplaatscommissaris.

D.      Een zwever die tijdelijk een ligplaats heeft gekregen is verplicht bij aanvraag een foto van zijn boot en de bijbehorende verzekeringspapieren te overleggen. Tevens is hij verplicht vooruit te betalen aan de penningmeester. Zweven is alleen mogelijk van 1 oktober tot 1 april.

Art.8    Liggeld – kosten.

A.      De liggelden van de vaste ligplaatsen en van de passantensteigers worden door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

B.      De liggelden voor de vaste ligplaatsen moeten voor 1 april, bij vooruitbetaling worden voldaan door overschrijving op postrekening NL46INGB0005629557 ten name watersportvereniging “Onrust”.

C.      Een lid, die zijn liggeld, contributie en elektriciteit niet voor 1 april heeft voldaan, ontvangt half april een herinnering met een interest van 10%. Men krijgt de tijd om het bedrag alsnog voor 1 mei te voldoen. Daarna volgt aanvraag voor royement.

D.      Restitutie van geheven liggelden zal bij tussentijdse opzegging niet plaatsvinden.

E.       Bij langdurig verblijf aan boord van een schip, moet men een verzoek indienen bij het bestuur. 

 

 

Art.9    Werkvlot.

Werkzaamheden op het werkvlot in het bassin zijn uitsluitend te verrichten in overleg met de havencommissaris. Indien er meerdere gegadigden zijn, niet langer dan 1 week achtereen, indien nodig verlenging aanvragen, tevens melden waaruit de werkzaamheden bestaan. Bij afwezigheid van de havencommissaris dient men de dienstdoende havenmeester te informeren.

Art.10  Afval – milieudepot.

A.      Alle houders van een vaste en/of tijdelijke ligplaats zijn gehouden, hun scheepsafval zoals o.a. bilgewater, verfresten, oplosmiddelen en ander niet huishoudelijk afval, mee te nemen naar huis.

B.      Voor het gebruik van het milieudepot door passanten zullen tarieven gelden welke door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld. Deze tarieven zijn verwerkt in een tarieflijst.

C.      Huishoudelijk afval van schepen kan door passanten kosteloos worden afgegeven in overleg met de havenmeester en alleen gedurende de daarvoor bestemde openingstijden. Deze openingstijden zullen worden vermeld op het publicatiebord en het mlieu-depot. Op andere dan genoemde openingstijden is afgifte van huishoudelijk afval niet toegestaan. Leden van de vereniging dienen hun huishoudelijk afval mee naar huis te nemen.

 

Art.11  Verzekering – brandbestrijding.

A.      De leden zijn verplicht hun vaartuigen tegen minimaal wettelijke aansprakelijkheid (WA) te verzekeren. Bij toewijzing van een ligplaats door de ligplaatscommissaris is men verplicht de verzekeringspapieren van het schip op het secretariaat te tonen en onverwijld te laten registreren.

B.      Indien de huurder van een ligplaats tot aanschaf van een ander schip is overgegaan, is deze verplicht ook hiervan  de verzekeringspapieren onverwijld te tonen en te laten registreren op het secretariaat.

C.      Aan boord van elk vaartuig, dat is voorzien van een motor en dat ligplaats heeft in de haven, moet een goedgekeurde brandblusser, geschikt voor bestrijding van benzine- en/of oliebrand aanwezig zijn. Het bestuur is bevoegd deze controle uit te voeren.

D.      Het bestuur zal elk jaar 25% van de ligplaatshouders controleren op verzekeringspapieren onder overleg van een recent betalingsoverzicht.

Art.12  Gedragscode.

A.      Alle leden van het bestuur en de havenmeester hebben het recht iemand, die zich op het terrein, het werkvlot, de steigers, in de haven of het clubgebouw onbehoorlijk gedraagt of zich niet aan de voorwaarden en bepalingen houdt zoals in dit reglement zijn gesteld te verwijderen.

B.      Elke gedraging waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daardoor hinder, gevaar of schade kan ontstaan aan personen of eigendommen van anderen is verboden.

 

Art.13  Corvee.

A.      Het behoorlijk aanzien en het zindelijk houden van de jachthaven, het haventerrein, het clubgebouw en datgene wat verder in gebruik zal worden genomen is aan de zorgen van de leden toevertrouwd.

B.      Elk lid, houder van een ligplaats, is verplicht tenminste 2 dagdelen per jaar de havencommissaris behulpzaam te zijn bij het onderhoud van de steigers, het clubgebouw en andere eigendommen van de vereniging. De havencommissaris maakt een lijst van alle werkzaamheden en deelt de leden in.

C.      Wanneer een lid verzuimt de verplichte werkzaamheden na te komen zonder een vervanger aan te wijzen, betaalt een boete van € 50,00 vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Na 4 opgelegde boetes wordt dit lid royering uit de vereniging aangezegd.

 

 

Art.14  Tijdelijk verlaten van de vaste ligplaats.

A.      Houders van een vaste ligplaats, die de haven met hun vaartuig verlaten en niet voornemens zijn dezelfde dag terug te keren, dienen dit mede te delen aan de havenmeester, dan wel een briefje, waarop vermeld de naam van het vaartuig en de datum van terugkeer in de haven, te deponeren in de daarvoor bestemde brievenbus bij het clubgebouw.

B.      Bij het nalaten van het bovenstaande is het mogelijk dat de havenmeester de ligplaats tijdelijk aan een derde heeft toegewezen. Het lid dient in dit geval contact op te nemen met de havenmeester. (zie publicatiebord).

Art.15  Verbodsbepalingen.

Het is verboden:

A.      het water, de steigers, de kanaalberm en eigendommen van de gemeente, de vereniging of van de leden te bevuilen;

B.      voorwerpen, voertuigen of lichte vaartuigen te plaatsen op de steigers;

C.      zonder toestemming van de havencommissaris in het kanaal, in de berm of beschoeiing palen te slaan of andere bouwkundige voorzieningen te treffen.

D.      Vaartuigen of voorwerpen af te meren aan bomen, verkeersborden, lantaarnpalen enz;

E.       Op zodanige wijze of met zodanige snelheid in de haven te varen, dat daardoor gevaar voor schade aan andere vaartuigen ontstaat of ongerief aan de bewoners, gebruikers van de vaartuigen kan worden veroorzaakt;

F.       De doorvaart in de haven op enigerlei wijze te belemmeren of ankers, kettingen, kabels enz. door het kanaal te slepen;

G.      Zodanige herstellingen aan vaartuigen te doen, dat daarbij brandgevaarlijke temperaturen optreden, dan wel anderszins gevaar ontstaat voor personen of eigendommen van anderen. Te slijpen, lassen of verf afbranden van vaartuigen in of nabij de haven;

H.      Op de steigers en/of werkvlot vuur te stoken;

I.        Vaartuigen, haken, bomen en andere scheepstoebehoren van anderen zonder hun toestemming te gebruiken;

J.        Een aan een ander toebehorend vaartuig te betreden, zonder toestemming van de eigenaar, tenzij in noodsituaties of anders indien zulks is vereist in verband met noodzakelijk onderhoud;

K.       Vallen hoorbaar tegen de mast te laten slaan, of op enigerlei andere wijze hinderlijk lawaai te produceren;

L.       Zonder schriftelijke toestemming van het bestuur op een andere ligplaats af te meren dan is aangewezen.

Art.16  Overtreding van de bepalingen van dit reglement.

A.      Elk lid, dat na herhaalde waarschuwingen, niet aan zijn verplichtingen uit dit reglement voldoet dan wel overtredingen begaat tegen het gestelde in dit reglement, zal door het bestuur worden voorgedragen voor ontzetting volgens art. 3 lid b van het huishoudelijk reglement.

B.      In geval van onbevoegd gebruik van het milieudepot door leden volgt na 1 waarschuwing bij herhaalde misdragingen terstond royement uit de vereniging.

Art.17  Aanvaarding – klachten.

A.      Zowel de vaste ligplaatshouders als anderen, die tijdelijk met hun vaartuig in de haven liggen worden geacht de voorwaarden en bepalingen van dit reglement te kennen en te accepteren.

B.      Houders van ligplaatsen die menen reden tot klagen te hebben, kunnen dit schriftelijk aan het bestuur mededelen.

 

Art.18  Bevoegdheden van het bestuur.

Alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, worden aan het oordeel van het bestuur overgelaten, die zulks op de eerst volgende algemene ledenvergadering ter sprake brengt.

Art.19  Wijzigingen in het havenreglement.

Geen wijzigingen zijn in dit havenreglement van kracht, tenzij goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.

Clubgebouwreglement van de Watersportvereniging “Onrust” strekkende tot uitvoering van Art. 17 van de Statuten

Art.1    Clubgebouwexploitatie.

A.       De vereniging is eigenaar van een clubgebouw aan de Bassingracht te Den Helder, bestaande uit een ingerichte kantine en bar, een werkplaats met gereedschappen, diverse sanitaire voorzieningen en bergruimten. Het clubgebouw dient de vereniging, haar leden en begunstigers, tot onderling contact waaronder begrepen vergaderingen en tot dienstruimte van de zich ernaast bevindende jachthaven van de vereniging.

B.       De exploitatie van het clubgebouw en de zorg voor het beheer ervan zijn opgedragen aan 2 commissies, als zodanig benoemd door het bestuur van de vereniging op grond van Art. 8 van de statuten.

 

Art.2    Clubgebouw-exploitatiecommissie.

A.      De Clubgebouw Exploitatie Commissie, nader te noemen CEC, bestaat uit een gebouwbeheerder, tevens lid van het bestuur van de vereniging, en de barbeheerder.

B.      De CEC is verantwoordelijk voor en houdt toezicht op de exploitatie en het gebruik van het clubgebouw overeenkomstig het hiervoor vermelde doel door de leden, begunstigers, hun gasten en bezoekers van de jachthaven, dit in de ruimste zin van het woord. De CEC is het hoogste gezag, het clubgebouw betreffende, maar is over zijn handelen en/of nalaten verantwoording schuldig aan het bestuur van de vereniging.

C.      De CEC verdeelt, behoudens het hierna vermelde, zijn taken naar eigen goeddunken en zij kan zich desgewenst doen bijstaan door medewerkers.

De taken en bevoegdheden van de barbeheerder zijn vastgelegd in het REGLEMENT TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BARBEHEERDER, dit is bijgevoegd als bijlage van het clubgebouwreglement en daarmee een onverbrekelijk geheel vormt.

 

Art.3    Technische Onderhoud Commissie.

A.      De Technische Onderhoud Commissie, nader te noemen TOC bestaat uit een onderhoudsbeheerder, tevens lid van het bestuur van de vereniging en tenminste 2 gewone leden.

B.      De TOC houdt toezicht op de technische staat van onderhoud van het clubgebouw in de ruimste zin van het woord. De TOC is over haar handelen en/of nalaten verantwoording schuldig aan het bestuur van de vereniging.

C.      De TOC verdeelt haar taken naar eigen goeddunken en hij kan zich daartoe doen bijstaan door medewerkers.

D.      De TOC is, in overleg met de penningmeester, bevoegd tot het aankopen van die zaken, die voor het in goede staat van onderhoud houden van het clubgebouw noodzakelijk zijn.

Art.4    Openingstijden en betreding van de kantine.

A.      In de kantine hebben leden, ereleden, begunstigers en gezinsleden gedurende de openstellingstijden toegang. Zij zijn gerechtigd om introducés mee te nemen, voor wiens gedrag zij overigens volledig instaan.

B.      Evenementen waarbij geen introducés zijn toegestaan worden vooraf bekend gesteld door de CEC en/of het bestuur.

C.      Aan personen beneden de leeftijd van 18 jaar worden geen alcoholische dranken verstrekt.

D.      Openingstijden staan aangegeven op het publicatiebord.

E.       In het verenigingsgebouw geldt een algeheel rookverbod.

Art.5    Horeca activiteiten – barbeheer.

A.      Voor de uitvoering van horeca activiteiten binnen de vereniging dient een gediplomeerd barmedewerker te zijn aangesteld door het bestuur.

B.      De barbeheerder heeft de leiding van en het toezicht op, de uitgifte van spijzen en dranken tegen betaling en is verantwoordelijk voor de bevoorrading en de inkoop hiervan, jegens het bestuur van de vereniging. Tevens draagt hij zorg voor de afvoer van afval en inruil van leeg fust.

C.      De barbeheerder is tevens verantwoordelijk voor de hygiëne en netheid van de kantine en de bar.

D.      De barbeheerder kan zich laten bijstaan door medewerkers, aan wie hij de leiding geeft en voor wie hij de werkroosters opstelt.

Art.6    Barmedewerkers.

A.      De barmedewerkers dienen zich te houden aan de op de bar van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en aan de barinstructie richtlijnen. Deze zijn ter plaatse aangebracht en aan het werkrooster. Zij voeren de opdrachten van de barbeheerder uit.

B.      De barmedewerkers hebben het recht kantinebezoekers te weigeren indien zij zich misdragen.

C.      De barmedewerkers hebben het recht alcoholische drank aan kantinebezoekers te weigeren indien zij naar hun mening hiervan teveel genuttigd hebben.

De barmedewerkers verrichten hun werkzaamheden zonder dat daarvoor een vergoeding wordt verstrekt.

Art.7    Sanitaire voorzieningen.

Bezoekers van het clubgebouw kunnen gebruik maken van de douche en toiletten in het clubgebouw, zij dienen na gebruik deze schoon en ordelijk achter te laten.

Art.8    Openingstijden en gebruik van de werkplaats.

A.      De openingstijden van de werkplaats worden vastgesteld door de TOC. Zij staan aangegeven op het publicatiebord bij de ingang van het clubgebouw. Leden, ereleden en begunstigers hebben onder de volgende voorwaarden toegang tot de werkplaats.

B.      De werkplaatsbezoekers dienen zich naar behoren te gedragen en dienen na gebruik de werkplaats schoon en ordelijk achter te laten.

C.      Het gebruik van gereedschappen is toegestaan mits de gebruiker bekend is met de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, zij mogen niet worden verwijderd of meegenomen.

D.      Het gebruik van materialen van de vereniging voor eigen gebruik is niet toegestaan tenzij met toestemming van de TOC.

E.       Het achterlaten van privé gereedschappen of privé materiaal in de werkplaats is niet toegestaan tenzij na toestemming van de TOC.

F.       De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen of privé eigendommen door het gebruik van de werkplaats en/of het materiaal van de vereniging.

Art.9    Gedragscode.

Het bestuur, de gebouwbeheerder en/of  de barbeheerder hebben het recht, een bezoeker van het clubgebouw, die zich onbehoorlijk gedraagt of die zich niet houdt aan de voorwaarden of bepalingen van het gebruik van het clubgebouw, te verwijderen.

Art.10  Overtreding van de bepalingen van dit reglement.

Elk lid, dat na herhaalde waarschuwingen niet aan zijn verplichtingen uit dit reglement voldoet dan wel bij herhaling overtredingen begaat tegen het in dit reglement gestelde, zal door het bestuur worden voorgedragen tot royering uit de vereniging volgens Art. 3 lid b van het huishoudelijk reglement.

Art.11  Overige bevoegdheden van CEC en TOC.

Alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden aan het oordeel van de betreffende commissie over gelaten, indien nodig in overleg met het bestuur van de vereniging.

Art.12  Beroep en/of klachten.

Een lid of begunstiger is gerechtigd om bij geschil met de CEC of TOC schriftelijk in beroep/beklag te gaan bij het bestuur.

Art.13  Wijzigingen in het clubgebouwreglement.
 

Wijzigingen in dit reglement zijn alleen van kracht, indien deze zijn goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.

Bijlage: Reglement taken en bevoegdheden barbeheerder.

A.      De barbeheerder is verantwoordelijk voor inkomsten en uitgaven van het verenigingsgebouw. Hij houdt daartoe staat van inkomsten en uitgaven bij, die worden verantwoord in een kasboek of direct bij de penningmeester van de vereniging.

B.      De barbeheerder draagt zorg voor het tijdig inkopen van de benodigde voorraden.

C.      De barbeheerder legt ten aanzien van de financiën verantwoording af tegenover de penningmeester van de vereniging. voor aanschaf vooraf overleg met dagelijks bestuur.

D.      De barbeheerder stelt in overleg met de beschikbare vrijwilligers een werkrooster op en wel zodanig dat tijdens activiteiten, uren dat er algemeen werk wordt verricht, vergaderingen (m.u.v. bestuur), alsmede op tijden dat het verenigingsgebouw voor anderen open is, voor bediening. Hij doet steekproefsgewijs controle op de verkoop van de bar.

E.       De barbeheerder doet het dagelijks bestuur een voorstel voor het vaststellen van de verkoopprijzen, alsmede aanschaf diverse artikelen. Het dagelijks bestuur besluit hierover.

F.       De barbeheerder is verantwoordelijk voor het in goede en schone staat houden van het verenigingsgebouw, met uitzondering van de werkplaats. Noodzakelijk te verrichten onderhoud- of reparatiewerkzaamheden meldt hij zo spoedig mogelijk bij de TOC.

G.      De barbeheerder kan op zijn verzoek worden uitgenodigd (een) bepaalde (dagelijks) bestuursvergadering(en) bij te wonen.

H.      De barbeheerder dient zorg te dragen voor een zo economisch mogelijke verwarming van het verenigingsgebouw.

I.        Het ter beschikking stellen van het verenigingsgebouw, al dan niet tegen vergoeding, en anders dan voor verenigingsactiviteiten aan leden, niet leden of groeperingen, geschiedt uitsluitend door de barbeheerder in overleg met het dagelijks bestuur.

J.        De barbeheerder, in overleg met het dagelijks bestuur, draagt er zorg voor dat de kascontrolecommissie eenmaal per kwartaal de administratie van de bar controleert.

K.       De barbeheerder is bevoegd, onder verantwoording van het dagelijks bestuur, al dat gene te doen waarvan in rede mag worden aangenomen dat dit onderdeel uitmaakt van het beheer, dan wel het optimaal functioneren van het verenigingsgebouw ten goede komt. De barbeheerder dient het dagelijks bestuur hieromtrent op zo kort mogelijke termijn te informeren.

L.       Ten aanzien van de informatie die de barbeheerder tijdens zijn aanwezigheid bij bestuursvergaderingen en dergelijke ter ore komt, dient hij de groots mogelijke vertrouwelijkheid in acht te nemen.

M.    De CEC in overleg met het dagelijks bestuur stelt de openingstijden van het verenigingsgebouw vast.

Reglement zangkoor “WSV Onrust”, ingevolge Art 17 lid c van de Statuten.

A.      Leden van het zangkoor vallen via art 17 lid c van de statuten en art 1 van het huishoudelijk reglement onder de watersportvereniging “Onrust”.

B.      Het koor oefent 1 maal in de week op een dag die per jaar in overleg met het dagelijks bestuur wordt vastgesteld.

C.      Boven het aantal van 35 koorleden , treedt er een ledenstop in werking.

D.      Het koor is in principe vrij: in het kiezen van het repertoire, het op aanvraag of uitnodiging medewerking te verlenen aan optredens en muziek evenementen, buiten de reguliere vergaderingen van de watersport bijeenkomsten te houden in het belang van het koor, tot het organiseren van feest- of thema- avonden ter bevordering van de saamhorigheid. In andere gevallen beslist het bestuur.

E.       Het koor voorziet in principe in haar eigen middelen en houdt daar een boekhouding van bij welke gecontroleerd wordt door de eigen kascontrolecommissie.  

F.       Elk jaar overlegt het koor een leden- en inventarislijst welke wordt ingeleverd bij de penningmeester.

G.      De geluidsapparatuur wordt niet uitgeleend zonder toestemming van het bestuur/Koor.

H.      De bar wordt tijdens de zangavonden verzorgd door een barmedewerker. (Art.6 huishoudelijk reglement).

I.        In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, worden aan het oordeel van het bestuur overgelaten, dat zulks op de eerst volgende algemene ledenvergadering ter sprake brengt.

(Art.18 van het huishoudelijk reglement).